ZorgSaam Oldehove

Omschrijving:
400dpilogo

Het bewonersinitiatief ZorgSaam Oldehove richt zich met name op de leefbaarheid van de lokale omgeving voor de inwoners van het dorp Oldehove en daarbij staat de zorg voor ouderen en andere kwetsbare inwoners centraal. Creëren van een vangnet voor inwoners die tussen het wal en schip dreigen te raken.

De verschraling van het  reguliere zorgaanbod, een terugtredende overheid en een steeds grotere claim op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen hebben er toe geleid dat er gestart wordt met ZorgSaam Oldehove. ZorgSaam Oldehove wordt dan ook gezien als een gecoördineerd Noaberschap.

ZorgSaam Oldehove inventariseert (hulp)vraag en aanbod en verbindt mensen zodat men elkaar in Oldehove kunnen helpen.

De dienstverleningen kunnen onder andere zijn:

 • Mensen adviseren bij een verwijzing naar iemand die kan helpen of naar het zorgloket;
 • Praktische hulp zoals boodschappen doen en kleine klussen in en om het huis;
 • Helpen bij administratieve vragen zoals het invullen van formulieren;
 • Bezoek als je alleen of ziek bent;
 • Vervoer richting ziekenhuis of begeleiding in het ziekenhuis.

Belangrijk is wel dat duidelijk wordt gemaakt aan de inwoners welke taken en rollen van ZorgSaam Oldehove  zijn en welke van de welzijns- en zorgorganisaties/gemeente.

Een vrijwillige coördinator fungeert als een spin in het web. Deze vrijwilliger wordt ondersteund door een beroepskracht van Stichting De Schans. Deze coördinator brengt de hulpvraag en het aanbod bij elkaar.

Het  hoofddoel van het project:

Het vergroten van de gezondheid en leefbaarheid , met name voor bewoners van Oldehove met een lage(re) Sociaal Economische Status, op het gebied van gezonde leefstijl, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Ondanks het feit dat gezondheid een grondrecht is, is dit recht voor mensen met een lage Sociaal Economische Status ( SES ) niet gegarandeerd. De aantoonbare verschillen in gezondheid tussen groepen met een hoge en een lage SES enerzijds en de mate waarin deze groepen beroep doen op de gezondheidszorg (de toegankelijkheid) anderzijds, maken dat op pijnlijke wijze duidelijk.

ZorgSaam Oldehove richt zich op het verkleinen van deze gezondheidskloof en brengt mensen met elkaar in contact die iets voor elkaar willen doen en betekenen.

De doelgroep:

Maatschappelijk kwetsbare mensen: kwetsbare ouderen, mensen die in armoede leven, mensen met psychiatrische problemen, mensen van allochtone afkomst en groepen die bedreigd worden met sociale uitsluiting.

Welke doelen heeft ZorgSaam Oldehove:

Doel 1: Bevorderen van een gezondere leefstijl:

 1. Preventief mensen sterker te maken zodat ze hun gezondheid zelf kunnen vergroten;
 2. Preventie en voorzorg versterkt de zelfregie van mensen ten aanzien van hun gezondheid als geheel;
 3. Voorkomen medicalisering;
 4. Organiseren van respijtzorg voor die zwaarbelaste mantelzorger;
 5. Organiseren van voorlichting.

Doel 2: Deelnemers zijn in dialoog over participatie:

 1. Met deelnemers in dialoog gaan om de mogelijkheden van participatie van kwetsbare mensen te vergroten. Daarbij wordt uitgegaan vanuit de eigen ervaringen, aangevuld met de ervaringen van andere kwetsbare inwoners. Op die manier is er een rechtstreekse dialoog tussen kwetsbare inwoners omtrent sociale en culturele participatie.

Doel 3: Verduurzamen en structureel verankeren:

 1. Partnerorganisaties samenbrengen specifiek voor de doelgroep kwetsbare mensen;
 2. Door middel van de diverse contacten en overleggen met de partnerorganisaties, bouwt ZorgSaam Oldehove mee aan betere netwerking tussen lokale besturen en lokale actoren.

Doel 4: Bevorderen leefbaarheid:

 1. Werken aan de sociale cohesie en versterken van zelf- en samen redzaamheid van de deelnemers;
 2. Stimuleren van sociale contacten en uit het sociale isolement halen;
 3. De SCC en dorpshuizen groeien uit tot een optimale ontmoetingsplek;
 4. Deelnemers activeren en maatschappelijke laten participeren;
 5. Individuele netwerkversterking help mensen om hun contacten met de familie, in de buurt en het dorp te versterken;
 6. Meer Noaberschap stimuleren en lokale samenwerking.

De partnerorganisaties:

Dorps Belangen Oldehove (DBO)  is initiatiefnemer van ZorgSaam Oldehove en heeft als partners:

 • Huisartsen praktijk Oldehove;
 • Wijkverpleegkundige;
 • Protestantse gemeente Oldehove – Niehove;
 • Gebiedscoöperatie Westerkwartier;
 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Oldehove;
 • Sociaal Cultureel Centrum Oldehove;
 • Stichting Sociaal Werk De Schans;
 • Zorgloket gemeente Westerkwartier;
 • Humanitas.

Deze partijen werken samen in een stuurgroep.  Indien nodig wordt een partner aangesproken op specifieke expertise.

Lokale verankering:

Lokaal draakvlak en duurzaamheid wordt gerealiseerd door de betrokkenheid en het partnerschap tussen bewoners en diverse organisaties in de stuurgroep. Alle lokale partners die betrokken en actief zijn op het veld van gezondheid en welzijn zijn vertegenwoordigd in het partnerschap.

Innovatief is het brede lokale en intersectorale samenwerkingsverband en de brede participatieve basis.

Beoogde effecten:

 • Verbetering en verhoging geestelijke en lichamelijke gezondheid:
 • Grotere deelname  van bewoners doordat er geen financiële drempel is;
 • Sociaal netwerk  van de inwoners is vergroot;
 • Meer betrokkenheid bij activiteiten in de dorpen;
 • Verhoogde toeleiding door partnerorganisaties van kwetsbare mensen naar activiteiten;
 • Wethouders, politieke partijen en ambtenaren hebben kennis van leefwereld
 • kwetsbare inwoners en de drempels om te participeren en passen hun beleid hierop aan;
 • Beleidsmakers en lokale actoren verbeteren de toegankelijkheid van activiteiten voor kwetsbare mensen.

Samenwerking  vrijwillige coördinator en beroepskracht:

Periodiek wordt de hulpvraag en het aanbod in het dorp onderzocht door middel van de Kantkaart.

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de organisaties die in Oldehove actief zijn.

De vrijwillige coördinator en de beroepskracht  verbinden waar het nodig is vrijwilligers en professionals aan elkaar zodat de inwoners in Oldehove zo goed mogelijke zorg krijgen, in deze tijd van bezuinigingen en een terugtrekkende overheid. De beroepskracht functioneert in een netwerk van partners en kan bijvoorbeeld regelen dat iemand die slecht ter been is na een val een aantal uren verpleegkundige zorg krijgt, maar dat ook vrijwilligers worden ingezet bij bijvoorbeeld klusjes in de tuin (samenwerkingsteam). Dat houdt in dat de vrijwillige coördinator en de beroepskracht nauw moeten gaan samenwerken. Er  worden onder meer vragen over huishoudelijke hulp, dagopvang, woningaanpassing, thuiszorg en wijkverpleging behandeld. Niet alleen worden (hulp)vragen en aanbod bij elkaar gebracht maar als het zich voordoet kunnen bijvoorbeeld ook specifieke professionele ondersteuningstaken met en voor bewoners worden aangevraagd in het kader van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het toekomstbeeld is dat dit zorgt voor nog meer samenwerking met huisartsen, wijkverpleegkundigen, thuiszorg, Sociaal Werk De Schans en andere zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties.