Organisatie:    ZorgSaam Oldehove / Dorpsbelangen Oldehove

Gevestigd te: Oldehove

Vertegenwoordigd door:

En de vrijwilliger
Naam:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Telefoonnummer:
Geboortedatum:
E-mailadres:

spreken de volgende zaken met elkaar af:

 1. De vrijwilliger zal m.i.v.t.b.v. vrijwilligerswerk verrichten.
 2. De werkzaamheden zullen bestaan uit:
 3. De vrijwilliger krijgt geen vergoeding. Noodzakelijke reiskosten woon-werk zullen worden vergoed.
  Ook noodzakelijke andere onkosten zullen worden vergoed, mits hier van te voren overleg over heeft
  plaatsgevonden met de coördinator van ZorgSaam Oldehove.
 4. Doet u vrijwilligerswerk dan valt u automatisch onder de WA en Ongevallenverzekering van de gemeente Westerkwartier. Deze verzekering fungeert als aanvulling op uw eigen WA en Ongevallenverzekering (die u in eerste instantie aanspreekt).
 5. De vrijwilliger is verantwoordelijk voor de door hem/haar verrichte werkzaamheden.
 6. Aanspreekpunt vanuit de organisatie voor de vrijwilliger is de coördinator.
 7. In geval van geschillen tussen de vrijwilliger en de hulpvrager zal de kwestie worden voorgelegd
  aan de buurtwerker. Er kan op verzoek van de vrijwilliger of de hulpvrager een driegesprek plaatsvinden
  tussen deze partijen.
 8. In geval van verhindering (ziekte, vakantie) zal de vrijwilliger de hulpvrager tijdig op de hoogte
  brengen.
 9. De vrijwilliger gaat bij ondertekening tevens akkoord met de gedragscode.

Plaats en datum:

namens ZorgSaam Oldehove,                                         de vrijwilliger,

naam:                                                                                   naam:

handtekening                                                                      handtekening

 

Gedragscode vrijwilligers ZorgSaam Oldehove

Inleiding

Bij ZorgSaam Oldehove zijn vrijwilligers actief op diverse terreinen. Vrijwilligerswerk getuigt van maatschappelijke betrokkenheid. Aangezien ZorgSaam Oldehove een maatschappelijke functie heeft, is het belangrijk om vast te leggen hoe we met elkaar omgaan. Bij het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst krijgt de vrijwilliger een exemplaar van deze gedragscode uitgereikt.

Uitgangspunten en doel

Een gedragscode is een belangrijk middel om met elkaar de gewenste omgangsvormen vast te leggen.

Reikwijdte van de gedragscode

De gedragscode geldt voor alle geregistreerde vrijwilligers bij ZorgSaam Oldehove. ZorgSaam Oldehove spant zich in om de werkplek van de vrijwilliger gezond en veilig te maken en te houden. Daaronder valt ook de inspanning tot het voorkomen dat vrijwilligers worden blootgesteld aan agressie en discriminatie door derden. De omgang tussen vrijwilligers en inwoners met een hulpvraag wordt bepaald door respect voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden.

Omgang met inwoners met een hulpvraag

Vrijwilligers accepteren geen agressieve gedragingen van de hulpvragers en vertonen zelf ook geen agressief gedrag jegens de hulpvragers. Evenmin worden er seksuele gedragingen/intimidaties en discriminerend gedrag van vrijwilligers getolereerd.

Overige gedragsregels

Vrijwilligers die over vertrouwelijke informatie van hulpvragers beschikken, dienen hier zorgvuldig mee om te gaan.
Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: informatie verkregen over huiselijke en financiële omstandigheden van inwoners.
Indien een vrijwilliger zaken signaleert die in zijn/haar ogen niet passen in het kader van integer handelen, dient direct de werkgroep ZorgSaam Oldehove hiervan op de hoogte te worden gesteld.
Het gebruik van drugs en/of alcohol is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als vrijwilliger niet toegestaan, evenmin het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.
Vrijwilligers mogen geen geschenken van klanten en/of derden aannemen.

Kledingrichtlijnen
Er wordt van de vrijwilligers verwacht dat ze representatief gekleed gaan voor de functie die ze uitoefenen.

Naleving
Iedere vrijwilliger is verantwoordelijk voor een goede invulling van deze gedragscode. De werkgroep ZorgSaam Oldehove is belast met toezicht en naleving van de gedragscode. Bij het niet naleven van de code zal door de werkgroep bezien worden welke actie noodzakelijk of wenselijk is.

Klachten
Wanneer een vrijwilliger een klacht heeft wegens ongewenste omgangsvormen, wendt hij zich tot de vertrouwenspersoon. Binnen ZorgSaam Oldehove is de buurtwerker de vertrouwenspersoon. Betreft de klacht de vertrouwenspersoon zelf, dan kan melding plaatsvinden bij de voorzitter van Dorpsbelangen Oldehove.